ចូលដំណើរការព័ត៌មាន

Address:#525,1003,Sangkat Phnom Penh Thmey,Khan Sen Sok,Phnom Penh
Email:CandN.Beautysalon@gmail.com
Tel:07633333602 / 069379091

ម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃអាទិត្យ 10:00 - 19:00